Para Nedir? Yeni Başlayanlar İçin Temel Rehber

Para Nedir?

Para, bir ekonomide işlemsel amaçlar için tanınan bir değişiklik aracı olarak işlev gören ekonomik bir birimdir. Para, piyasa katılımcıları tarafınca bir mübadele aracı olarak benimsenecek fizyolojik bir mülke haiz olan bir meta biçiminde ortaya çıkar. Para şunlar olabilir: piyasa tarafınca belirlenen, resmi olarak verilen yasal ihale, fiat paralar, emtialar ve dijital kripto para birimleri.

Parayı Idrak etmek

Para çoğu zaman para birimi olarak adlandırılır. Ekonomik olarak, her hükümetin kendi para sistemi vardır. Kripto para birimleri de dünya genelinde finansman ve internasyonal değişiklik için geliştiriliyor.

Para, işlemlerin kapatılmasında kullanılan likit bir varlıktır. Bir devlet ekonomisi içinde ve internasyonal olarak döviz kanalıyla değerinin genel kabulüne dayalı olarak işlev görür. Parasal paranın cari değerinin, ne olursa olsun banknot yada madeni parayı üretmek için kullanılan malzemelerden türetilmesi gerekmez. Bunun yerine cari kıymet, görüntülenen bir kıymeti kabul etme ve gelecekteki işlemlerde kullanmak için ona güvenme isteğinden türetilir. Bu, paranın birincil işlevidir. İnsanların ve küresel ekonomilerin haiz olmayı amaçladıkları ve mevcut yada gelecekteki işlemler için ödeme olarak kabul etmeye istekli oldukları, genel olarak tanınan bir değişiklik aracıdır.

Değişiklik işlevi için ekonomik para sistemleri geliştirilmeye başlandı. Paranın para birimi olarak kullanılması, bir piyasada alış ve satış için merkezi bir ortam sağlar. Bu ilk olarak takasın yerini almak için kuruldu. Parasal para birimi, isteklerin çifte çakışmasının üstesinden gelmek için bir sistem sağlamaya destek verir. İhtiyaçların çifte tesadüfü, takas ekonomisinde her yerde bulunan bir sorundur; burada tecim yapmak için her bir taraf öteki tarafın istediği bir şeye haiz olmalıdır. Tüm taraflar üstünde anlaşmaya varılan parasal bir para birimini kullandığında ve isteyerek bunu kabul ettiğinde, bu problemi önleyebilirler.

Bir para biriminin para olarak oldukça kullanışlı olması için:

1) değiştirilebilir

2) dayanıklı

3) taşınabilir

4) tanımlanabilir

5) emin olmalıdır.

Bu özellikler, isteklerin çifte çakışmasının işlem maliyetini azaltmanın yada ortadan kaldırmanın yararını sağlar.

Değiştirilebilir

Paranın birimleri, birbirlerinin yerine geçebilmeleri için nispeten aynı kalitede olmalıdır. Malın değişik birimleri değişik niteliklere sahipse, gelecekteki işlemlerde kullanım için değerleri güvenilir yada tutarlı olmayabilir. Takas edilemez bir malı para olarak kullanmaya çalışmak, bir değişiklik gerçekleşmeden ilkin malın her bir birimini ayrı ayrı değerlendirmenin işlem maliyetleriyle sonuçlanır.

Dayanıklı

Paranın fizyolojik karakteri, gelecekteki değişimlerde yararlılığını koruyacak kadar dayanıklı olmalı ve birçok kez tekrardan kullanılabilmelidir. Bozulabilir bir para yada borsalarda kullanıldığında hızla bozulan bir para, gelecekteki işlemler için yararlı olmayacaktır. Para olarak dayanıklı olmayan bir malı kullanmaya çalışmak, paranın esasen geleceğe yönelik kullanım kıymeti ile çelişir.

Taşınabilir

Para, insanların orijinal kullanım kıymetini takdir etmeleri için minik miktarlara bölünebilmelidir. Kıymetli bir miktar paranın rahatça taşınabilir yada nakledilebilmesi için oldukça yeterlidir. Bölünmez, taşınmaz para yada düşük  kullanım değerine haiz para mesele yaratabilir. Taşınabilir olmayan bir ürünü para olarak kullanmaya çalışmak, ya büyük miktarlarda düşük kıymetli malın fizyolojik olarak taşınması ya da bölünmez yada hareketsiz bir nesnenin ergonomik, devredilebilir mülkiyetini tanımlamanın işlem maliyetlerini üretebilir.

Tanımlanabilir

Malın gerçekliği ve miktarı, bir değişimin şartlarını kolayca kabul edebilmeleri için kullanıcılar tarafınca kolaylıkla tespit edilebilir olmalıdır. Para olarak tanınmayan bir malı kullanmaya çalışmak, bir değiş tokuşun tüm tarafları tarafınca malların gerçekliği ve miktarı mevzusunda anlaşmanın işlem maliyetlerini üretir.

Kesin

İnsanların tecim yapmak istedikleri öteki mallar açısından bir mala verdikleri kıymet nispeten durağan(durgun) olmalı yada zaman içinde artmalıdır.

TEMEL ÇIKARIMLAR

  • Para, bir ekonomide mal ve hizmetlerin işlemsel ticaretini kolaylaştırmak için kullanılan, genel olarak kabul edilen, tanınan merkezi bir değişiklik aracıdır.
  • Para kullanımı, takas esnasında ortaya çıkabilecek isteklerin çifte tesadüflerinden doğacak sorunları ortadan kaldırır.
  • Ekonomik olarak, her hükümetin merkezi bir otorite tarafınca tanımlanan ve izlenen kendi para sistemi vardır.
  • Kripto para birimleri, internasyonal değişiklik fırsatları ile yeni bir para biçimini temsil eder.

Paranın İşlevleri

Yukarıda belirtildiği şeklinde, para ilk olarak bir değişiklik aracı olarak işlev görür. Bununla beraber, bir değişiklik aracı olarak kullanımından meydana gelen ikincil işlevler de geliştirmiştir. Bu öteki işlevler şunları ihtiva eder:

1) bir hesap birimi

2) bir kıymet deposu

3) bir ertelenmiş ödeme standardı

Hesap Birimi

Hem satın alma hem de satış için bir değişiklik aracı olarak kullanılması ve her türlü öteki mal ve hizmetlere fiyat atamak için kullanılması sebebiyle, para, birden fazla işlemde kazanılan yada kaybedilen parayı kovuşturmak ve parayı karşılaştırmak için kullanılabilir. Bu özellik, bir işletmenin kar ve zararının muhasebeleştirilmesi, bir bütçenin dengelenmesi yada bir firmanın toplam varlıklarının değerlendirilmesi şeklinde şeyleri mümkün kılar.

Kıymet Deposu

İşlemlerde bir değişiklik aracı olarak paranın yararlılığı, doğası gereği geleceğe yönelik olduğundan, mevcut üretim yada tecim kanalıyla elde edilmiş kıymeti gelecekte başka mal ve hizmetler biçiminde kullanmak suretiyle depolamak için bir vasıta sağlar. Bilhassa dayanıklı olmayan, taşınabilir olmayan, tanımlanabilir olmayan yada stabil olmayan mal yada hizmetlerini başka zamanlarda ve yerlerde mal ticareti yapmak için depolayabilir. Bu özellik, gelecek için tutum etmeyi ve mümkün olan uzun mesafelerde işlemlere katılmayı kolaylaştırır.

Ertelenmiş Ödeme Standardı

Para genel bir değişiklik aracı olarak kabul edilmiş olduğu ve yararlı bir kıymet deposu olarak hizmet etmiş olduğu seviyede, kredi ve borç araçlarıyla insanoğlu içinde değişik zamanlarda değişiklik kullanımı için kıymet geçirme etmek için kullanılabilir. Bir şahıs, kullanmak için belirli bir süre için diğerine bir miktar para ödünç verebilir ve daha sonraki bir tarihte üstünde anlaşılan başka bir miktar parayı geri alabilir. Ödünç verilen paranın temsil etmiş olduğu gizlenen kıymet, gelecekte üstünde anlaşılan bir miktar depolanmış kıymet karşılığında borç verenden borçluya aktarılır. Borçlu artık daha sonraki bir tarihte ödeme karşılığında satın alabileceği öteki mal ve hizmetlerin kıymetini kullanabilir ve bundan yararlanabilir. Borç veren, gerçek mal ve hizmetlerin mevcut kullanımını borçluya ödünç verebilir.

Para Türleri

Birkaç çeşit para türü vardır.

Pazarın Belirlediği Para ve Emtia

Para, insanların bir mal yada hizmeti direkt başka bir mal yada hizmet karşılığında takas etmiş olduğu, piyasa düzeninin bir özelliği olarak ortaya çıkar. Takas kanalıyla bir ticaretin gerçekleşmesi için, borsadaki tarafların, karşı taraflarının sunması ihtiyaç duyulan mal yada hizmeti istemeleri gerekir. Bu, isteklerin çifte tesadüfü olarak bilinir ve takas ekonomisinde meydana gelebilecek işlemlerin kapsamını keskin bir halde sınırlar.

Bununla beraber, takas ekonomisindeki belirli mallar, çoğu zaman takas olarak sunmaları ihtiyaç duyulan şey karşılığında tecim meydana getiren daha çok şahıs tarafınca istenecektir. Bunlar, yukarıda listelenen paranın beş hususi durumunun en iyi kombinasyonuna haiz ürünler olma eğilimindedir. Zaman içinde, bu hususi türden mallar, kısmen başkalarıyla gelecekteki işlemlerde isteklerin çifte tesadüfen ortaya çıkardığı probleminin üstesinden gelmenin bir yolu olarak geniş kabul görmeleri sebebiyle ticarette arzu edilebilir hale gelebilir. Sonunda, insanoğlu gelecekteki değişimlerde işlem maliyetlerini düşürmek için çoğunlukla yada yalnızca kullanım kıymeti için bir mal isteyebilirler.

Böylesi bir mal hemen sonra para olarak adlandırılabilir şundan dolayı ekonomideki katılımcılar tarafınca, birden fazla taraf içinde dolaylı olarak başka mal ve hizmetlerin takas edilmesi için bir vasıta olarak kullanılması açısından kıymetli bir mal olarak kabul edilir. Fizyolojik meta gene de başka bir kullanım değerine haiz olacaktır. Sadece piyasada haiz olduğu herhangi bir kıymet kaynağının birincil kullanımı, para olarak kullanılmasıdır. Tarihsel olarak, altın ve gümüş şeklinde kıymetli metaller, bu tür piyasa tarafınca belirlenen paralar olarak kabul edildi.

İtibari – Fiat Para

İtibari para yada fiat para birimi terimi çoğu zaman bir ülkenin hükümeti tarafınca kullanılmak suretiyle yetkilendirilmiş bir para sınıflandırması ile ilişkilendirilir.

Fiat parası, işlemleri kolaylaştırmak için piyasa tarafınca benimsenme sürecinden ziyade, piyasaya yasal dayatma kanalıyla bir değişiklik aracı haline gelir. Fiat parası, çoğu zaman paranın genel özelliklerini ve yerini almış olduğu piyasa tarafınca belirlenen parayı karşılamaz. İtibari para, para olarak kullanım için daha azca uygun olma eğiliminde olduğundan, piyasa katılımcıları bunu para olarak benimsemekte isteksiz olabilir.

Fiat paraları, belirli bir malı para olarak hizmet etmeye uygun kılan özellikleri karşılamadığı seviyede, artan ekonomik işlem maliyetlerine, piyasa çarpıklıklarına ve istenmeyen sonuçlara yol açabilir. Mesela, çağdaş zamanlarda, bir çok ülkenin yasal ihale paraları süre içinde devamlı olarak kıymet kaybediyor, kimi zaman süratli bir halde enflasyonla ilişkili toplumsal maliyetlere yol  açıyor.

Devlet para birimleri, itibari para kategorisine girer. Internasyonal olarak, Internasyonal Para Fonu ve Dünya Bankası, ülkeler içinde para birimi değişimi için küresel bekçi görevi görür. Hükümetler, ilk olarak merkez bankası ve Gömü yetkilileri tarafınca izlenen kendi para sistemlerini kurarlar. Bir hükümet para biriminin uluslar arası bir kıymeti olacaktır. Yerleşik devlet para birimleri, dünyanın en büyük finansal tecim piyasası olan döviz piyasasında haftanın yedi günü, günde 24 saat işlem yapar. Hükümetler, dalgalanmayı azaltmak için para değerlerini birbirine bağlamak suretiyle resmi ve gayri resmi ticari ilişkiler kurabilirler. Devlet para birimleri de özgür dalgalı olabilir.

Kripto Para Birimleri

Kripto para birimleri, Bitcoin şeklinde eş tabanlı paradır. Bu para türü elektronik olarak, bir değişiklik aracı olarak kullanılabilecek elektronik muhasebe girişlerine dayanmaktadır. Kripto para birimleri, hem piyasa tarafınca belirlenen paranın hem de fiat paranın birçok hususi durumunu paylaşır. Kripto para birimleri, internasyonal işlemleri kolaylaştırmak için kullanılabilecek bir para türüdür.

Kripto para birimleri, ilk olarak, bir kripto para birimi blok zincirindeki işlemleri işlemeye ve doğrulamaya destek olma karşılığında kullanıcılara tazminat olarak atanan muhasebe birimleri olarak ortaya çıktı. Ek olarak, yeni teknolojik iş girişimleri ve firmalar için finansman görevi görmeye destek olan yeni bir madeni para teklifi biçimi haline gelmek için geliştiler. Kripto para birimleri, günlük işlemler için bir değişiklik aracı olarak daha yaygın bir halde kullanılmakta ve benimsenmektedir. Bununla beraber, kripto para birimleri birçok risk oluşturmaktadır. Bundan dolayı, yetkililer tarafınca devamlı olarak araştırılmakta ve düzenlenmektedir.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.